Öfverfallen banvakt

I söndags afton öfverfölls vid niotiden en i tjenst posterande banvakt Olsson å linien Tillberga – Tortuna å Stockholm-Vesteråsbanan af två rusiga arbetare, den ena en stenarbetare och den andre en bonddräng, hvilka tillfogade banvakten allvarliga knifhugg. De båda arbetarna, som kommit med extratåg från folkmarknaden i Vesterås, hade i Tillberga gått af tåget för att förse sig med öl, men tåget gick ifrån dem. Å stationen började de båda efterblifna bråka bland folkmängden, men måsto lugna sig, då stationsbefälet anlände. Därefter tågade de banlinien fram åt Tortunahållet, men hejdades af banvakten Olsson, som tillsade dem att gå ur banan, emedan ett tåg väntades. De brydde sig ej om uppmaningen, utan fortsatte vägen, då banvakten sökte hejda dem, hvarvid han kullkastades i diket och tillfogades två djupa knifhugg i ryggen och ett i axeln, hvarjämte krossår i hufvudet uppstod. Han var nära att förblöda, men togs omhand af stationsbefälet vid Tillberga. De båda öfverfallande, som äro från Tortuna, äro kända och komma att få sitt välförtjenta straff.

(Ur Aftonbladet tisdag 1898-08-02)

Öfvervåld mot banvakt

Fårn Västerås telegraferas den 6 augusti. För groft våld med lifafarligt vapen mot banvakten Anders Olsson, då han i söndags afton var stadd i tjänstgöring mellan Tillberga och Tortuna stationer, hafva häktats drängarne G. A. Pettersson och K. A. Pettersson. Båda neka.

(Ur Svenska Dagbladet söndag 1898-08-07)

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

Ännu en banvakt fallen på sin post

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström