Öfverfallen banvakt

I söndags afton öfverfölls vid niotiden en i tjenst posterande banvakt Olsson å linien Tillberga – Tortuna å Stockholm-Vesteråsbanan af två rusiga arbetare, den ena en stenarbetare och den andre en bonddräng, hvilka tillfogade banvakten allvarliga knifhugg. De båda arbetarna, som kommit med extratåg från folkmarknaden i Vesterås, hade i Tillberga gått af tåget för att förse sig med öl, men tåget gick ifrån dem. Å stationen började de båda efterblifna bråka bland folkmängden, men måsto lugna sig, då stationsbefälet anlände. Därefter tågade de banlinien fram åt Tortunahållet, men hejdades af banvakten Olsson, som tillsade dem att gå ur banan, emedan ett tåg väntades. De brydde sig ej om uppmaningen, utan fortsatte vägen, då banvakten sökte hejda dem, hvarvid han kullkastades i diket och tillfogades två djupa knifhugg i ryggen och ett i axeln, hvarjämte krossår i hufvudet uppstod. Han var nära att förblöda, men togs omhand af stationsbefälet vid Tillberga. De båda öfverfallande, som äro från Tortuna, äro kända och komma att få sitt välförtjenta straff.

(Ur Aftonbladet tisdag 1898-08-02)

Öfvervåld mot banvakt

Fårn Västerås telegraferas den 6 augusti. För groft våld med lifafarligt vapen mot banvakten Anders Olsson, då han i söndags afton var stadd i tjänstgöring mellan Tillberga och Tortuna stationer, hafva häktats drängarne G. A. Pettersson och K. A. Pettersson. Båda neka.

(Ur Svenska Dagbladet söndag 1898-08-07)