Öfverfallen banvakt

I söndags afton öfverfölls vid niotiden en i tjenst posterande banvakt Olsson å linien Tillberga – Tortuna å Stockholm-Vesteråsbanan af två rusiga arbetare, den ena en stenarbetare och den andre en bonddräng, hvilka tillfogade banvakten allvarliga knifhugg. De båda arbetarna, som kommit med extratåg från folkmarknaden i Vesterås, hade i Tillberga gått af tåget för att förse sig med öl, men tåget gick ifrån dem. Å stationen började de båda efterblifna bråka bland folkmängden, men måsto lugna sig, då stationsbefälet anlände. Därefter tågade de banlinien fram åt Tortunahållet, men hejdades af banvakten Olsson, som tillsade dem att gå ur banan, emedan ett tåg väntades. De brydde sig ej om uppmaningen, utan fortsatte vägen, då banvakten sökte hejda dem, hvarvid han kullkastades i diket och tillfogades två djupa knifhugg i ryggen och ett i axeln, hvarjämte krossår i hufvudet uppstod. Han var nära att förblöda, men togs omhand af stationsbefälet vid Tillberga. De båda öfverfallande, som äro från Tortuna, äro kända och komma att få sitt välförtjenta straff.

(Ur Aftonbladet tisdag 1898-08-02)

Öfvervåld mot banvakt

Från Västerås telegraferas den 6 augusti. För groft våld med lifafarligt vapen mot banvakten Anders Olsson, då han i söndags afton var stadd i tjänstgöring mellan Tillberga och Tortuna stationer, hafva häktats drängarne G. A. Pettersson och K. A. Pettersson. Båda neka.

(Ur Svenska Dagbladet söndag 1898-08-07)

Öfvervåld mot banvakt

Från Västerås telegraferas den 19 dennes: För groft öfvervåld mot banvakten Anders Olsson den 31 sistlidne juli mellan Tillberga och Tortuna järnvägsstationer har Tuhundra, Siende och Ytter-Tjurbo häradsrätter dömt drängen Gustaf Alfred Pettersson till 10 månaders straffarbete och drängen Karl August Pettersson till 2 månaders fängelse samt att gemensamt ersätta målsägaren med 110 kr.

(Ur Svenska Dagbladet lördag 1898-08-20)

Anm.: Den överfallne banvakten var med all sannolikhet Anders Olsson, f. 1861-06-13 i Västra Skedvi (U), med tiden banmästare i Sundbyberg.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad