Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

I Svenska Dagbladet den 22 augustin 1891 återges en artikel ur Malmberget den 17 samma månad om hur personalen kom på plats efter att svenska staten övertagit den ursprungliga järnvägen som byggts av engelska intressenter och hamnat i ekonomiska svårigheter.

Lule – Gellivarabanan.
Den väntade ångaren Norrland anlände hit från Sundsvall i lördags e.m. kl. 4 och lade till vid jernvägskajen. Om bord voro banans chef och trafikdirektör C.F. Sundberg med familj, trafikdirektörsassistenten och stationsinspektoren vid Lule station Brinck med familj, förut stationsinspektör i Östersund, stationsinspektoren i Boden Helmer Trolle, förut t.f. stationsinspektor i Anundsjö, stationsinspektoren i Gellivare Abrahamsson, förut stationsskrifvare i Ånge, samt utom en del öfrig personal för den nya banafdelningen omkring 50 banvakter. Med hustrur och barn uppgick hela antalet af med denna båt anlända immigranter till Norrbotten till omkring 200 personer. Staden helsade dem med allmän flaggning, men från vakt- eller utsiktstornet och stationen svajade inga svenska flaggor af den anledning, att inga sådana der funnos att hissa. Allt flyttgods lossades i en hast i magasin och på vagnar, hvar efter resenärerna uppsökte nattqvarter i staden och å Svartholmen.

I går morse kl. 9 afgick ett tåg med banvakter, deras familjer och husgeråd för att utplantera dem på deras stationer vid vaktstugorna ända upp till Sandträsk, och i dag på morgonen har ett dylikt tåg afgått för att utplantera de öfriga vid vaktstugorna emellan Sandträsk och Gellivare. Alla syntes de vara ungt och lefnadsfriskt folk, och det kan i sanning behöfvas, ty de bostäder som bjudas dem, skola nog äfven efter nödiga reparationer befinnas vara ganska helsofrestande. Vaktstugor lära nämligen finnas, der temperaturen om morgnarne gått ned till -14 grader. En bland det nya befälets största omsorger blir naturligtvis att så långt omständigheter och tid medgifva försäkra banbetjeningen om en dräglig mensklig tillvaro och skydda deras familjer mot klimatets förderfliga inflytande. Man är redan i färd med reparationer af bostäderna.
/ … /
Lule – Gellivarejernvägen kommer att utgöra ett eget bandistrikt, det 7:1 i ordningen.
Med ångaren Piteå anlände i dag kl. 12 en mängd folk som fått anställning vid jernvägen. Ångaren lade till vid jernvägskajen, der deras flyttsakeer och en mängd jernvägsmateriel lossades.
/ … /

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad