Många klagomål

Till riksdagens justitieombudsman har A. Lindbom, Jerfsö, ingifvit en längre skrifvelse, hvari han såsom ”stora missförhållanden” vid 6:e distriktet af statens jernvägar anmäler beträffande bandirektören C. F. Sundberg, Östersund:
   att han ej tillåter sina underordnade att vidta de säkerhetsåtgärder som äro föreskrifna i instruktioner och reglementet för statens jernvägar;
   att han öfveranstränger banvakterna med arbete och ej lemnar dem tid att gå öfver sina anförtrodda bansträckor;
   att de icke få den aflöning hvartill de äro berättigade för öfvertid;
   att på en bansträcka banmästare på öfver ett halft år icke funnits beordrad att tjenstgöra, hvarunder banvakterna så godt de kunnat fått sköta banan;
   att banvakterna pläga lemnas utan arbetsledare, då vagnar skola uttagas på linien;
   att de banvakter, som ej haft förmånen att utföra de arbeten som Sundberg dem godtyckligt ålagt för dygnet, måst taga sina hustrur till hjelp eller lega folk och hästar, hvarför de sjelfva fått bestrida kostnaden;
   att banvakt, som icke så förfarit, blifvit hotad och flyttad från den ena platsen till den andra;
   att Sundberg brutalt behandlat sitt folk;
   att han med statens medel byggt upp hus till hotell vid jernvägen;
   att han användt jernvägens folk till arbeten som dem ej ålegat;
   att Sundberg af banvakt, som har ko, fordrar årligen två lass gödsel till åtskilliga planteringar, samt
   att han är medveten om flera förseelser
och anhåller slutligen att saken måtte dragas inför laglig domstol, åberopande en mängd personer såsom vittnen.
   Justitieombudsmannen har på grund af sin opasslighet låtit hemma hos sig föredraga nämda angifvelse, dervid beslöts att kommunicera klagoskriften åt jernvägsstyrelsen att deröfver affordra vederbörandes yttranden och afgifva eget sådant.

(Ur Dagens Nyheter lördag 1890-03-22).

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad