Många klagomål

Till riksdagens justitieombudsman har A. Lindbom, Jerfsö, ingifvit en längre skrifvelse, hvari han såsom ”stora missförhållanden” vid 6:e distriktet af statens jernvägar anmäler beträffande bandirektören C. F. Sundberg, Östersund:
   att han ej tillåter sina underordnade att vidta de säkerhetsåtgärder som äro föreskrifna i instruktioner och reglementet för statens jernvägar;
   att han öfveranstränger banvakterna med arbete och ej lemnar dem tid att gå öfver sina anförtrodda bansträckor;
   att de icke få den aflöning hvartill de äro berättigade för öfvertid;
   att på en bansträcka banmästare på öfver ett halft år icke funnits beordrad att tjenstgöra, hvarunder banvakterna så godt de kunnat fått sköta banan;
   att banvakterna pläga lemnas utan arbetsledare, då vagnar skola uttagas på linien;
   att de banvakter, som ej haft förmånen att utföra de arbeten som Sundberg dem godtyckligt ålagt för dygnet, måst taga sina hustrur till hjelp eller lega folk och hästar, hvarför de sjelfva fått bestrida kostnaden;
   att banvakt, som icke så förfarit, blifvit hotad och flyttad från den ena platsen till den andra;
   att Sundberg brutalt behandlat sitt folk;
   att han med statens medel byggt upp hus till hotell vid jernvägen;
   att han användt jernvägens folk till arbeten som dem ej ålegat;
   att Sundberg af banvakt, som har ko, fordrar årligen två lass gödsel till åtskilliga planteringar, samt
   att han är medveten om flera förseelser
och anhåller slutligen att saken måtte dragas inför laglig domstol, åberopande en mängd personer såsom vittnen.
   Justitieombudsmannen har på grund af sin opasslighet låtit hemma hos sig föredraga nämda angifvelse, dervid beslöts att kommunicera klagoskriften åt jernvägsstyrelsen att deröfver affordra vederbörandes yttranden och afgifva eget sådant.

(Ur Dagens Nyheter lördag 1890-03-22).