Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

I Dagens Nyheter den 12 september 1937 finns under rubriken Hos Justitia följande referat av ett rättsfall:

"Det var en mera ovanlig järnvägsolycka häradsrätten hade att handlägga, och förutsättningarna kring åtalen voro inte häller precis de vanliga.

En lastbilsförare skulle frakta ett skåp till en banvaktsstuga, och då han - enligt tidtabellen - inte väntade något tåg på en lång stund körde han för bekvämlighets skull in lastbilen på den lilla planen mellan spåren och stugan, varpå skåpet av lastbilsföraren och banvakten lyftes av för att bäras in i stugan. Just som man höll på med den saken kom eftermiddagsgodståget, en halvtimme försenat. I förbifarten slet det med sig en del av billasten och karosseriet. Loket tillfogades skador, som järnvägsledningen beräknat till 598 kr, 59 öre.

Vid rätten förelåg först krav från järnvägen mot lastbilsföraren på den summan under motivering att lastbilsföraren ställt bilen så oförnuftigt att han varit vållande till kollisionen.

Bilföraren å sin sida förde emellertid ersättningstalan mot banvakten, som han för sin del ansåg böra ligga närmast till att ersätta ej mindre järnvägen än även lastbilsföraren för respektive lokets och bilens skador. Ty, menade bilföraren, en banvakt skall ju vakta sin bandel och hålla reda på när tåg passerar samt undanröja eventuella hinder.

På detta yrkande svarade banvakten att han vid tillfället redan slutat sin tjänstgöring för dagen och därför enligt sin instruktion icke vore skyldig att "inspektera banan" med mindre än - fortfarande enligt instruktionen - särskilda omständigheter förelegat, såsom om vid häftigt regn underminering av banvallen eller dylikt kunde befaras. I detta stycke fick för övrigt banvakten på direkt fråga rent principiellt stöd av järnvägens ombud.

Allmänne åklagaren hade emellertid också lagt sig i saken, och han hade till rätten med yrkande om ansvar för gemensamt vållande till olyckan instämt såväl lastbilsföraren som banvakten samt även - banvaktens fru. Denna hade nämligen varit hemma hela tiden, så hon vetat att godståget icke passerat, och hon hade också observerat godståget komma, men trots att hon bort förstå bilens farliga belägenhet icke vidtagit annan åtgärd än att knacka på fönstret. Männen hade icke förstått vad fönsterknackningen betydde, utan uppfattat det som en vink om att kaffet var färdigt. Och när de sedan förstodo vad det var fråga om var det för sent. Då var godståget alldeles inpå platsen, och de måste kasta sig undan för att inte skadas av lasten, som flög omkring då loket träffade bilen.

Åklagaren var emellertid inte beredd på att i detalj precisera sin ansvarstalan mot var och en, och därför blev det uppskov till nästa månads ting.

Tidningen verkar inte ha följt upp hur det hela slutade. Att banvaktshustrun slapp ansvar är nog klart, men hur ansvaret i övrigt fördelade sig är mera osäkert.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad