"De gamla rallaretagen flög i mej"

I Nya Vexiöbladet läses under denna rubrik:

Vid en af våra järnvägar antogs till banvakt en arbetsförman, som under banans byggande arbetat vid densamma. Allt gick bra öfver ett par års tid, och mannen - som vi kunna kalla K. - skötte sig förträffligt.

Enär han var en kunnig järnvägsarbetare och lämplig förman, anförtroddes honom ofta uppsikten och ledningen öfver arbetslag, som voro sysselsatta med kompletteringsarbeten m.m. utefter banan. Men så en vacker dag, då han varit inne i Vexiö för att uppbära aflöning åt sitt lag glömde han sig kvar i ett gladt lag af "rallare" från Norrland. Deras sällskap fann han så angenämt - gamla minnen kan tänka - att han gaf katten i banvaktaresysslan, arbetslag, järnväg och förmän samt stannade i staden ett par dagar och lefde i sus och dus.

Han tog saken mycket lätt för öfrigt, ty då han en af dessa dagar, i ett elegant ekipage med livréklädd kusk, gjorde en förmiddagspromenad genom stadens gator och därvid mötte en af järnvägens högre styresmän, svängde han sin mössa och gjorde stående i vagnen en artig bugning.

Naturligtvis hade vederbörande genast fått underrättelse om K:s försvinnande från sin post och därför beordrat en annan person att sköta banvaktaresysslan.

När K. återkom till banvaktsstugan fick han meddelande om att hans förmän önskade tala vid honom. Han begaf sig därföre genast till staden och inställde sig för höga vederbörande, som förehöllo honom det orätta i hans tilltag samt förklarade, att han ej vidare kunde användas i järnvägens tjänst. K. såg inte alls ledsen ut; han sade blott: "Ja se de gamla rallaretagen flög i mej!" (Ur Östgötaposten 1902-11-14).

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad