Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Banvakterna vid fjärde distriktet gjorde under slutet af förra året framställning hos distriktsförvaltningen i Östersund om utbekommande vintertiden af pälsar att användas under tjänstgöring. Därest detta icke kunde medgifvas, anhöllo de att särskilda kurar med eldstäder måtte uppsättas å de platser där ständiga postställen förefunnos. Som skäl framhöllos de stränga klimatiska förhållandena, hvilket jämte arten af deras tjänstgöring gjorde att de, i väntan på kommande tåg, lätt voro utsatta för förkylning med däraf följande sjukdom.
  Distriktsförvaltningen har i viss mån beaktat banvakternas begäran och hos järnvägsstyrelsen föreslagit att den ersättning som utgår till banvakt mot skyldigheten att hålla sig uniform måtte höjas med 1 kr. pr månad vid hvilket förhållande banvakterna skulle hålla sig med varmt öfverplagg. Något tillhandahållande genom järnvägens försorg i likhet med hvad som sker för en del annan personal, såsom bromsare, skulle sålunda icke ifrågakomma.

(Ur Dagens Nyheter onsdag 1900-02-21).