En påpasslig baningenjör.

”En påpasslig baningenjör.”
Ett angrepp på Rimbobanans befäl. – Verkställande direktörens förklaring.

Under rubriken En påpasslig baningenjör innehåller senaste numret af Signalen en artikel som framställer befälet vid Rimbobanan i en mindre smickrande dager. För kort tid sedan öfverkördes och dödades, som man torde erinra sig, å Rimbobanan banvakten Karl Gustaf Hägerman. Tre dagar innan den aflidne skulle begrafvas infann sig, enligt Signalen, banmästaren för att hos änkan efterhöra när hon tänkte afflytta. En fattig änka med sju barn torde knappast tre dagar efter det hennes make bortryckts med bästa vilja i världen kunna lämna någon upplysning i den vägen. En billig fordran hade varit att hon lämnats i fred åtminstone tills hennes make hunnit komma i jorden, då begrafningen skedde så snart som sex dagar efter det han ihjälkördes.

Några medlemmar af banpersonalen, hvilka för Dagens Nyheter framvisat denna artikel, ha vidare meddelat att den dödes äldsta son sökt tjänsten efter fadern, men blifvit nekad, då han ännu ej är myndig. De framhöllo att platsen kunde ha skötts genom vikarie till dess sonen blifvit kompetent att sköta den. Detta tillmötesgående borde så mycket hellre ha visats som den dödade banvakten varit anställd i 25 år i järnvägens tjänst och alltid uppfört sig väl.

Med anledning af dessa uttalanden har Dagens Nyheter förfrågat sig hos järnvägens verkställande direktör, kapten Fogelberg, som redan läst Signalens artikel och uttalade sin förvåning öfver att ett så tydligt missförstånd kunnat uppstå. Ursprungligen hade man tänkt sig att banvaktens efterträdare skulle börja sin tjänst den 1 oktober, men af hänsyn till änkan beslöt man att platsen först den 1 november skulle tillsättas. Kapten Fogelberg hade gifvit baningenjören order om att underrätta änkan att om det skulle falla sig svårt för henne att få ny bostad redan till den 1 oktober, finge hon gärna bo kvar ännu en månad till. Huruvida banmästaren redan före begrafningen hade förfrågat sig hos änkan, kände kapten Fogelberg icke till. Var så förhållandet, var det naturligtvis mycket olämpligt och obetänksamt gjordt. Det var emellertid så långt ifrån att man velat köra bort den aflidnes familj att i stället änkan, som sagdt, erbjudits att stanna en månad efter den öfliga flyttningstiden.

Hvad den förut nämnde sonen beträffar, sade kapten Fogelberg, så är han anställd i extra tjänst vid banan och kommer att i vederbörlig ordning befordras. Att låta en tjänst gå i arf låter sig naturligtvis icke göra. Det skulle vara en orättvisa mot dem som stå närmast i tur att befordras.

(Ur Dagens Nyheter söndag 1911-09-03)

Anm: Olyckan då banvakten Hägerman omkom inträffade den 22 augusti 1911.
Enligt kyrkbokföringen för Östra Ryd avflyttade änkan den 24 oktober till Täby. Familjen skingrades.

Var kan man läsa om banvakter?

Hur en banvaktsstuga ska byggas

Något om bandelsnummer

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Till- eller påbyggnad av banvaktsstugor

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

MSJ banvaktsstuga i Silvåkra

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter och banvaktsbarn som gjort civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen

Banmästare Bengtsson berättar

Förste banmästare Ernst Nyström

Min barndom i Nubbtorp

En banvakt berättar

Hushållsbekymmer på landet

Dressiner i kollision (En kort betraktelse om likställighet mellan banbefäl och underlydande)

Hulda Franzén i Grännaforsa

Minnesbilder från svunnen tid

Sveriges förste rälsläggare

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

Karl Emil Göransson, banvakt i Djurkälla

Järnvägsstyrelsen och banvaktshustrun

Färdas med dressin på 90-talet

Vakt-Lars, en banvakt i Pålstorp

Banvakten och banan, ett rättsfall utan slut

Banvakten Johan Peter Johansson, några bilder

Överbanmästaren i Sundbyberg berättar

Det spökar i Loviksberg

Banvakt tvångsförflyttades - och grisen dog

En banvakts olyckliga öde

Banpersonalen utplanteras på nya malmbanan

Grindvakt trakasserad