Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Också ett trafikhinder

På banan mellan Falköping och Stenstorp yppade sig nyligen ett trafikhinder, som var av mindre farlig, men mera roande art, än sådana eljes brukar vara. Då passagerarne märkte, att tåget saktade farten, tittade de nyfikna ut genom fönstren och fingo då se, att en liten gris sprang mellan spåren. Den oförvägne fyrfotingen tillhörde banvakten och ingen må förtänka denne, att han på alt sätt sökte rädda sin sin skatt åt lifvet genom att mota honom ur banan. Men nasse hade sitt hufvud för sig och envisades att springa framför lokomotivet, som fortfor att gå med sakta fart. Alla den orolige grisegarens ansträngningar voro förgäfves; den unge ”matnyttige” fortfor att trotsa K. M:ts förbud att beträda statens inhägnade jernbana. Under det att jagten pågick, hade man emellertid redan hunnit fram till nästa banvakt. Denne, som märkte hur saken förhöll sig, gick upp på banan och gensköt sin kollegas älskling samt grep honom med starka armar. Tågpersonalen och passagerarne hade därefter att betrakta det ovanliga skådespelet af en banvakt, som stod med en gris under armen och signalerade ”klart”. (Ur Aftonbladet torsdag 1877-07-05)