Lämna ändringsförslag

Huddinge

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 1985
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
Huddinge station omkring 1910. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Carl A. Nilsson, Huddinge.
Huddinge station 1954. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Regnar Larsson, Huddinge.
Huddinge station okänt år, bostadshus 9A. Foto: Okänd.

Ursprungligen Fullersta (uppgiften verifieras inte i Järnvägsdata).

Stationshuset ned brunnet 1880-01-21, nytt uppfört.

I DN 1880-01-22 kan läsas:
"Klockan 11 i går natt utbröt eldsvåda i stationshuset vid Huddinge jernvägsstation. Branden började i nordöstra hörnet af byggnaden och lade på ett par timmar den af trä bygda öfre våningen, i hvilken stationsinspektoren hade sin bostad, i aska, hvaremot af den nedre våningen, som var af sten, qvarstår. Alla jernvägens böcker och inventarier räddades, hvaremot stationsinspektorens bohag och kläder blefvo lågornas rof, och de inneboende måste halfklädda rädda sig undan lågorna. Något människolif spildes icke; men den för tillfället tjenstgörande stationsinspektoren fick sin ena arm skadad."

Ur Blekingeposten 1880-01-27:
"Kl. 11 i tisdags afton utbröt eld vid Huddinge jernvägsstation i Södertörn. Elden spreds så hastigt, att telegrafledningen inom några ögonblick var förstörd, hvarför ett ilbud afsändes till Elfsjö station, derifrån olyckan med telegraf meddelades trafikdirektören frih. Leijonhufvud vid härvarande centralstation, hvilken, jemte trafikdirektörsassistenten kapten Örtendahl m.fl., strax efter kl. 2 på natten begåfvo sig dit. Af det två våningar höga stationshuset, hvars nedre del var uppförd af sten, den öfre af trä, finnes intet mer än grunden och någon del af yttermurarna qvar, allt det öfriga förtärdes af lågorna. I öfre våningen bodde stationsinspektören V. F. Pettersson jemte hustru och ett minderårigt fosterbarn samt under hr Petterssons för sjukdom beviljade tjenstledighet tillförordnade stationsinspektören A. G. Söder från Stockholms södra station. Med knapp nöd och i blotta linnet lyckades de rädda lifvet och erhöllo tak öfver hufvudet i banmästarens närbelägna bostad. Denna senare byggnad jemte ett invid liggande magasin räddades, förnämligast derigenom, att vinden låg åt motsatt håll. Stationens inventarier, böcker och kassa blefvo räddade. Vid 7-tiden på morgonen var elden begränsad och telegrafledningen återstäld. Intet afbrott i trafiken har genom olyckan orsakats."

Kilometertal

13,555

Signatur

Hu

Socken

Huddinge

Kommun

Huddinge

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Huddinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 83hT2k