Lämna ändringsförslag

Mosstorp

Banvaktsstuga, riven före 2007
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
555 Mosstorp den 23 april 2007. Bara husgrunden ligger kvar, sly växer sakta in över stugtomten. Foto: Jöran Johansson.

Såld för rivning 1953. Uppgift om att stugan funnits kvar 1995 får anses osäker. Vid besök på platsen 2007 har rivningstidpunkten inte kunnat uppskattas närmare än "för ett antal år sedan".

--------------------

År 1939 begärde hustrun till hyresgästen stenarbetaren J. Harlin att få köpa stugan.

Distriktschefen avstyrkte försäljning och anförde den 7 juli 1939:
"Ifrågavarande stuga, som är av 1862 års typ med timmerväggar, innehåller ett rum och kök om tillhopa 31 kvm fri golvyta jämte ett mindre kallrum. Då stugan under senare år ej varit och för framtiden ej heller beräknas bliva behövlig som tjänstebostad och då den med all säkerhet måste rivas vid tillkomsten av dubbelspår mellan Katrineholm och Hallsberg, har densamma endast påkostats nödtorftigt underhåll. Till följd av att underhållet sålunda eftersatts är stugan nu i mindre gott stånd och bör på grund härav ej länge till användas som bostad. Av dessa skäl har det ansetts lämpligt att riva stugan för att använda från densamma erhållen materiel vid uppförande av en planerad hållplatsstuga på annan plats. I sådant syfte uppsade vederbörande baningenjör hyresgästen ... fr.o.m. den 1 nästkommande oktober .....

På grund av anförda förhållanden anser distriktschefen, att försäljning av stugan annat än för rivning och bortflyttning icke kan ifrågakomma. Den befintliga tomten medgiver ej stugans flyttning inom tomtområdet. Då det emellertid icke är oundgängligen nödvändigt att omedelbart riva stugan för virkets planerade användning, har distriktschefen, medgivit, att Harlin får kvarbo i densamma intill dess han förhyrt annan bostad, dock längst intill den 1 oktober 1941. Som redan framhållits, bör stugan med hänsyn till beskaffenheten icke alltför länge till användas som bostad."

Kungl. Maj:t avslog begäran.

Kilometertal

138,845

Nummer

555
100
102
89

Socken

Östra Vingåker

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Byggd

1862

Ändringsförslag till objektet Mosstorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AWöVMb