Lämna ändringsförslag

Hedlandet hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2007
(Södertälje C)–Läggesta–Åkers styckebruk
Hedlandet station den 3 maj 1975, med ankommande tåg 3600 med lok TGOJ Bt 307. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Bo Gyllenberg.

Trafikplatsen anlagd 1917, stationshuset byggt 1942, innan dess fanns bara en väntkur. Håll- och lastplats som i omgångar varit bevakad. Nedlagd 1975-06-01.

------------------

Distriktschefen konstaterade 1936 att det "å linjen Södertälje-Eskilsuna C. föreligger brist å bostäder för banbevakningspersonalen. Sålunda förhyr banvakten å den sträcka, varå Hedlandets hållplats är belägen, bostad i privat fastighet. Vid denne banvakts snart förestående avgång ur tjänst kommer det att uppstå svårigheter för efterträdaren att erhålla bostad i det glest bebyggda samhället.

Då därjämte den vid nämnda hållplats befintliga väntkuren är otillräcklig och synnerligen enkel, får distriktschefen föreslå, att en kombinerad banvakts- och hållplatsstuga måtte uppföras vid Hedlandet .... Vid stugans uppförande skulle eventuellt materielen i de övertaliga banvaktsstugorna n:ris 494 å linjen Järna-Mölnbo och 584 å linjen Kilsmo-Pålsboda kunna användas. Anm.: Ingen av den två nämnda banvaktsstugor kom att användas för detta ändamål. Båda finns kvar på respektive plats.

Ur Anteckningar från dressinresa å linjen Södertälje Södra - Eskilstuna med bilinjer den 27 april 1938:

"Hedlandet. Den hållplats- och banvaktsstuga, som är avsedd att uppföras å platsen enligt styrelsens förslagsritning litt. E nr. 16797, över vilken distriktschefen avgav yttrande den 6 november 1936, innehåller bl.a. endast ett mindre rum för expedition och bagage. Förslaget anses därför böra omarbetas och kompletteras på så sätt, att en godsbod kan anordnas i direkt anslutning till byggnaden, när behov därav kan komma att uppstå". Noteringen gjord i anslutning till konstaterandet att en fabrik för tillverkning av nysilvervaror var under uppförande, att tillverkningen beräknades komma igång under försommaren och att statens järnvägar torde komma att tillföras godstransporter.

Kilometertal

31,7

Signatur

Hdt

Socken

Mariefred

Kommun

Strängnäs

Län

Södermanland

Byggd

1942

Ändringsförslag till objektet Hedlandet hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: CpGG9l