Lämna ändringsförslag

Marbäck

Banvaktsstuga, riven 1931
(Kävlinge)–Barsebäckshamn

Ur distriktschefens skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 13 juni 1931:

"Vaktstugan Marbäck är belägen omedelbart invid korsningen med vägen Löddeköpinge-Barsebäck och upplåtes för närvarande hyresfritt till privat lägenhetsinnehavare emot att denne åtagit sig vägvaktstysslan.

Vaktstugan med uthus befinna sig emellertid nu i sådant skick, att en genomgripande reparation av desamma är ofrånkomlig. Kostnaderna härför beräknas komma att uppgå till omkring 2.000 kr och finnes medel härför disponibla i årets underhållsstat.

Med hänsyn såväl till denna ej oväsentliga kostnad, framtida återkommande underhåll som ock därtill, att byggnaden ifråga, såvitt kan förutses, ej vare sig nu eller framdeles erfordras som bostad för statsbanornas egen personal, synes densamma ej fortsättningsvis böra bibehållas.

De lokala förhållandena vid vägkorsningen ifråga äro nämligen av sådan beskaffenhet, att författningsenlig fri sikt över järnvägen på ömse sidor om vägkorsningen kan erhållas om vaktstugan med uthus nedrives. Vid detta förhållande kan vägen lämnas obevakad."

Kilometertal

4,84

Nummer

548

Socken

Barsebäck

Kommun

Kävlinge

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Marbäck

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: qPQÅö9