Lämna ändringsförslag

Sandbacken

Banvaktsstuga, riven 1937–1947
(Karungi)–Haparanda/Torneå

2 rum och kök. Såld i juli 1937 för 1.050 kr.

Ur distriktschefens framställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Stugan är uppförd av timmer på grund av betong år 1915 enligt arkitektkontorets ritning n:r 3540, och innehåller två rum och kök. Stugan befinner sig frånsett målningen i gott skick. Tillhörande markområde om cirka 6800 kvm angives med röda begränsningslinjer å bifogade 20 bansektionens ritning n:r 1553. I och för beredande av fri sikt för den intill stugan liggande plankorsningen var det avsett att försälja densammma för rivning till Nedertorneå och Karl Gustavs socknars väghållningsdistrikt, men då tillräcklig sikt icke kan erhållas enligt bestämmelserna i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens cirkulär n:r 14/1935: 'Anvisning för vägingenjörernas besiktningar av vägsäkerhetsanordningar m.m. vid järnvägskorsningar' har vägstyrelsen låtit frågan förfalla.

Då ifrågavarande banvaktsstuga icke vidare är behövlig för statens järnvägar, får jag hemställa om bemyndigande att teckna av Kungl. Maj:ts bifall beroende köpeavtal om försäljning av fastigheten."

Anteckning i akten: "Plankorsningen är försedd med ringverk och ljussignaler."

Järnvägsstyrelsen ansåg det lämpligare att riva stugan och behålla marken i statens ägo, varför den i stället såldes för bortflyttning för 1050 kr.

Kilometertal

1292,008

Nummer

344

Socken

Karl Gustav

Kommun

Haparanda

Län

Norrbotten

Såld

1937

Ändringsförslag till objektet Sandbacken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mLuvqx