Lämna ändringsförslag

Humlarp

Banvaktsstuga, kvar 2021
Ängelholm–(Åstorp)–Billesholm–(Teckomatorp)
378 Humlarp enligt ritning i försäljningsärendet 1938. Från Riksarkivet.
378 Humlarp omkring 1915. På soffan sitter fr.v. Anna Charlotta (1901-1999) och Ester Hildegard (1903-1986), som var döttrar till banvakten Ludvig Månsson och hans hustru Alma Josefina. Foto: Okänd.
378 Humlarp den 14 september 2015, ungefär hundra år efter att den första bilden togs. Intrycket är inte lika gott, troligen står stugan öde och väntar på slutet. Foto: Per-Olov Brännlund.
378 Humlarp den 14 september 2015. Foto: Per-Olov Brännlund.

1 rum och kök

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse i september 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 378 Humlarp med tomt vid linjen Heagård-Åstorp.

Genom annons under mars månad innevarande år salubjöds ovan angivna, för statens järnvägar obehövliga banvaktsstuga med tillhörande uthus jämte tomtområde om cirka 1440 kvm. Härvid erhöllos fem anbud, av vilka det högsta lydde å 2.600 kronor. De övriga anbuden upptogo priser från 1.550 till 1.750 kronor.

Då det högsta anbudet ansågs antagbart, tillskrevs anbudsgivaren med förfrågan, huruvida han godkände ett till skrivelsen fogat förslag till avtal angående försäljning av fastigheten. Något svar härå har emellertid ännu icke erhållits, varför anbudet anses hava förfallit. Personen ifråga torde för övrigt knappast vara vederhäftig för köpeskillingen. De övriga anbuden hava förkastats, enär de upptogo för låga priser.

Från en stenarbetare Artur Hansson i Åstorp har därefter inkommit anbud å inköp av fastigheten till ett pris av 2.000 kronor, och då anbudet anses antagbart, får distriktschefen härigenom underställa järnvägsstyrelsens prövning fastighetens försäljning enligt detta anbud.

Stugan är uppförd år 1875 av tegel under papptak samt inrymmer två rum och kök med en golvyta av respektive 16, 14 och 12 kvm. Ytterväggarna äro av endast 1 stens tjocklek för rummen och 1/2 stens för köket samt beträffande köket brädbeklädda. Stugan är försedd med ledningar för elektrisk belysning, men saknar vatten- och avloppsledningar. Stugan har icke på länge påkostats något underhåll, varför den nu är i behov av en grundlig reparation. Övriga åbyggnader, vilka även befinna sig i dåligt skick, utgöras av ett uthus - uppfört år 1875 av trä samt inrymmande ved- och materialbodar - en fristående jordkällare, som är uppförd år 1900, samt ett fristående avträde.

Fastigheten är f.n. outhyrd. Senaste hyresgästen i fastigheten, en privatperson, uppsades till avflyttning den 14 sistlidne maj på grund av bristande hyresbetalning. Hyresavgiften utgjorde 180 kronor per år.

Då distriktschefen anser, att statens järnvägar böra undgå nu erforderligt kapitalutlägg för reparationer av stugan, tillstyrkes härmed försäljning av fastigheten til det av Hansson ernjudna priset. Förslag till köpeavtal, vilket godtagits av Hansson, närslutes härjämte."

Järnvägsstyrelsen gav omedelbart distriktschefen bemyndigande att teckna det föreslagna avtalet.

Banvakter

1876 – 1912
Sven Eliasson, f. 1843-09-28 i Örkelljunga (L), död 1924-03-12 i V. Ringarp i Örkelljunga (L).
Gift 1891 med Assarina Pålsson, f. 1851 i Örkelljunga, död här 1893.
Inflyttad i november 1876 från Örkelljunga (L).
Utflyttad (pensionerad) i oktober 1912 till Ängelholm.

1912 – 1933
Ludvig Månsson, f. 1878-06-18 i Jonstorp (M), död 1966-06-22 i Ängelholm.
Gift 1900 med Alma Josefina Johansson, f. 1881 i Allerum (M), död 1972 på Ålderdomshemmet i Ängelholm.
Inflyttad i mars 1912 från Barkåkra (L).
Utflyttad i april 1933 till Ängelholm.

Kilometertal

228,7

Nummer

378
2226

Socken

Ausås

Kommun

Ängelholm

Län

Skåne

Ändringsförslag till objektet Humlarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: A73xOY