Lämna ändringsförslag

Brattby

Banvaktsstuga, riven 2015
(Vännäs)–Umeå
562 Brattby den 8 juli 2004. Foto: Peter Sandström.
562 Brattby den 8 juli 2004. Här har man skogen inpå knuten. I bakgrunden virkesupplag på den lastkaj som tillsammans med ett stickspår dit utgjorde Brattby lastplats. Foto: Peter Sandström.
562 Brattby den 16 juni 2008. Foto: David Larsson.

Stuga av 1872 års modell höger om ett rum och kök. För att erhålla ytterligare ett bostadsrum beslutades 1930-05-14 att stugan skulle påbyggas en våning enligt ritning litt E nr 10811. Det hade varit enkelt och kostnadseffektivt att bygga två bostadsrum på den nya övervåningen, men man nöjde sig med ett, medan resten fick bli ett öppet vindsutrymme.

Stugan har här varit upptagen under nummer 563, men försäljningshandlingar från 1936 som otvetydigt avser denna stuga visar numret 562 (562 avser annars stugan Spöland).

Stugan revs omkring den 1 maj 2015.

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse 1936-02-20:

"Ang. försäljning av banvaktstugan 562 Brattby.

Banvaktstugan 562 Brattby, belägen å linjen Spöland-Brännland har sedan ett år tillbaka - då vakten flyttade och sträckindelningen samtidigt ändrades - bebotts av en banarbetare, vars hustru skött grindbevakningen. Denna bevakning blir emellertid under nästa år indragen genom att den vägomläggning, som pågått under ett par års tid, då blir färdig.

Då stugan ifråga ej erfordras såsom bostad för sträckvakt, arbetande vakt eller reservvakt och ej heller banvaktstuguområdet anses behövligt för något statens järnvägars ändamål, såvitt nu kan förutses, har densamma utannonserats till salu. Detta har givit till resultat att 6 anbud inkommit, av vilka det högsta å 4.300 kronor avgivits av banarbetare J. Einar Vänman, Spöland.

Det av Vänman avgivna anbudet anses skäligt, varför jag får föreslå, att avtal med denne måtte få träffas rörande försäljningen ifråga.

Förslag till köpeavtal närslutes.

Samtidigt meddelas följande.

Utfartsväg från området förefinnes. Tomten har en areal av cirka 2270 kvm, i enlighet med den till ovannämnda förslag till köpeavtal fogade 21 baningenjörens ritning nr 761. Såsom angivits å skissen bör dock en del av området närmast vägen ej få bebyggas, planteras eller på sådant sätt nyttjas att den fria sikten kan hindras.

Stugan, av 1873 års modell, är byggd 1896 av timmer samt påbyggd 1930. Den är utvändigt panelad med bräder och läkt, varjämte taket är täckt med tegel. Byggnaden är i gott stånd samt väl underhållen såväl in- som utvändigt. Lägenheten består av 2 rum och kök, varav 1 vindsrum, och utgör hyran för denna 396 kronor per år.

Uthuset är byggt samma år, 1896, med stomme av sparrar, med undantag av kostallet, som är av timmer. Utvändigt är huset panelat på samma sätt som stugan och taket ävenledes täckt med tegel. Trävirket är starkt angripet av röta, varför byggnaden har ringa värde.

Det är icke känt, vad byggnaderna kosta i uppförande, men torde liknande byggnader med brunn och tomt för närvarande ej kunna erhållas billigare än 10.000 kronor."

Begärt bemyndigande att sälja stugan med tomt lämnades omedelbart.

Kilometertal

864,62

Nummer

562

Socken

Umeå landsförsamling

Kommun

Umeå

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Brattby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6iQXmX