Lämna ändringsförslag

Tvärån

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Vännäs)–Umeå
560 Tvärån (även kallad Vilavägen) den 8 juli 2004. Foto: Peter Sandström.
560 Tvärån den 26 juni 2008. Foto: David Larsson.

Även benämnd Vilavägen. Modell 1872, vänster, tillbyggd bakåt.

Distriktschefen (V distriktet) skriver 1936-10-15 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan 560 Vilavägen, linjen Vännäs-Spöland.

Banvaktstugan 560 Vilavägen, belägen å Vännäs-Spöland, har under senare åren använts som bostad för vägvakten vid den intilliggande landsvägskorsningen. Vägbevakningen kommer emellertid att ersättas av ljus- och ljudsignaler, varför stugan inom närmaste tiden blir obehövlig och kan försäljas. Spekulant på stugan finnes, i det nuvarande vägvakten, banvaktsänkan Fru Frida Wilhelmina Jonsson, inlämnat ett anbud på 1800 kronor jämlikt bifogade skrivelse. Dessutom har Fru Jonsson i ävenledes bilagd skrivelse åberopat att hon (hennes man, som då bebodde lägenheten) bidragit med 525 kr. vid inmontering av elektrisk belysning i stugan.

Då det angivna priset anses skäligt, särskilt i betraktande av att Fru Jonsson bidragit till elektriska belysningens indragning, tillstyrkes försäljningen och närslutes härmed förslag till köpeavtal.

Samtidigt meddelas följande:

Utfartsväg från området förefinnes.

Tomten har en areal av cirka 4600 kvm i enlighet med den till förutnämnda köpeavtal fogade 21 biöx ritning nr. 835.

Såsom angivits å ritningen bör dock en del av området närmast vägen ej bebyggas, planteras eller på annat sätt nyttjas, varigenom fria sikten hindras.

Stugan, av 1872 års modell, är byggd 1896 av timmer. Utvändigt är den panelad med bräder och läkt varjämte taket är täckt med tegel. Byggnaden är i tämligen gott stånd, undantagandes den invändiga målningen och tapetseringen samt rödfärgning och utvändiga målningen, som böra förnyas.

Uthuset är byggt samma år med stomme av sparrar, undantagandes kostallet, som för 7 à 8 år sedan blev uppfört av cementtegel. Detta stall är emellertid vintertid svårt att hålla varmt, varför en isolering på ett eller annat sätt måste utföras.

Utvändigt är huset panelat på samma sätt som stugan och taket ävenledes täckt med tegel. - I övrigt är trävirket angripet av röta, varför byggnadens värde anses vara ringa.

Lägenheten består av 1 rum och kök, och har hyra för densamma utgått med 240 kronor per år + 24 kronor för ladugård.

Vad byggnaderna kostat i uppförande är icke känt, med torde liknande byggnader jämte brunn och tomt för närvarande vid nybyggnad betinga ett värde av 9.000 à 10.000 kronor.

Distriktschefen får med anledning av ovanstående föreslå att banvaktstugan ifråga försäljes till angivet pris och i enlighet med förutnämnda förslag till köpeavtal, sedan erforderlig komplettering av detta gjorts å äganderättsavdelningen."

Kungl. Järnvägsstyrelsen ansåg priset för lågt, men efter att fru Jonsson höjt sitt anbud till 2100 kr genomfördes köpet. Ingenstans nämns de 525 kr som hon kostat på stugan medan den var i statens ägo. Kanske fanns ändå en outtalad hänsyn tagen till köparens utlägg.

Kilometertal

859,59

Nummer

560

Socken

Vännäs

Kommun

Vännäs

Län

Västerbotten

Såld

1950-talet

Ändringsförslag till objektet Tvärån

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Y0xA9v