Lämna ändringsförslag

Flisby

Banvaktsstuga, riven 1938–1954
Tranås–Nässjö

1 rum och kök, modell 1872 höger.

Distriktschefen (III distriktet) i skrivelse den 8 mars 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Ang. Flisby, försäljning av bostadshus nr 9 och banvaktsstugan nr 151a jämte tomtområden.

Från banvakten A. Björklund och stationskarlen J.A. Johansson i Flisby föreligga anbud å inköp av förstnämnda resp. sistnämnda av ovan angivna, för statens järnvägar obehövliga fastigheter till ett pris av 8.000 resp. 1.800 kronor.

Då anbuden anses antagbara, får distriktschefen härmed underställa Järnvägsstyrelsens prövning fastigheternas försäljning och samtidigt meddela följande upplysningar angående fastigheternas beskaffenhet m.m.
...

Fastigheterna hava under de senaste åren icke påkostats något nämnvärt underhåll och äro de därför i bristfälligt skick.

Banvaktsstugan nr 151a
Stugan är uppförd år 1874 av timmer under papptak och innehåller en lägenhet om 1 rum och kök, som förhyres av anbudsgivaren för en årlig hyra av 192 kronor. Övriga åbyggnader utgöras av dels en fristående jordkällare, dels ett uthus. uppfört år 1874 av trä samt inrymmande kostall m.m., dels ock en tvättstuga, uppförd år 1923. Samtliga byggnader befinna sig i bristfälligt skick. Vatten och avlopp saknas.

Fastigheten, vars areal utgör cirka 2550 kvm, är betr. byggnaderna taxerad till 2.000 kronor.

Då stugan delvis är belägen å för statens järnvägar erforderlig mark för framtida frilastning, måste stugan vid försäljning flyttas, vilket anbudsgivaren åtagit sig att på egen bekostnad verkställa.

____________

I anslutning till ovan anförda och under framhållande av att det icke kan anses ekonomiskt för statens järnvägar att offra ytterligare kapital på dessa fastigheter får distriktschefen härmed tillstyrka försäljning av fastigheterna efter de erhållna anbuden, ehuru dessa understiga fastigheternas taxeringsvärden. Samtidigt översändas förslag till köpeavtal, vilka resp. anbudsgivare förklarat sig godta."

I förslaget till köpeavtal förpliktigades köparen att inom ett år efter tillträdet på egen bekostnad låta flytta stugan så att den kommer att helt stå inom det försålda området.

Kungl. Järnvägsstyrelsen svarade:

Med hänsyn till läget för dessa områden i förhållande till lastplan och spårsystem anser sig styrelsen dock böra ifrågasätta lämpligheten av att desamma nu försäljas. Då därjämte de erbjudna priserna synas alltför låga samt marken ifråga framdeles eventuellt kan uthyras eller säljas för ändamål, som mera har samband med järnvägstrafiken, finner styrelsen skäl bestämma att med försäljningen tills vidare skall anstå.

Banvakter

1874 - 1894
Johan Magnus Svensson, f. 1847-04-21 i Stockaryd (F), död 1923-06-25 i Tranås.
Gift 1873 med Anna Stina Johannesdotter, f. 1845 i Stockaryd (F), död 1930 i Tranås.
Inflyttad i november 1874 från Stockaryd (F).
Utflyttad i december 1894 till Norra Solberga (F).

Kilometertal

332,246

Nummer

151a

Socken

Flisby

Kommun

Nässjö

Län

Jönköping

Ändringsförslag till objektet Flisby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0D11sX