Lämna ändringsförslag

Västerstöde hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1997
Sundsvall–Vattjom–Torpshammar

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 9 december 1929:

"Framställningar hava inkommit från ortsbefolkningen om anordnande av en hållplats vid Källsta by, belägen vid kmp 535,195 mellan Nederede håll- och lastplats och Stöde.

Intressenterna hava förbundit sig att själva bekosta plattform och elektrisk belysning, varjämte ställts i utsikt mjölkleverans på Sundsvall med omkring 400 liter per dag. En del persontrafik, som nu ombesörjes av en busslinje, anses även kunna påräknas.

Vid sådant förhållande synes statens järnvägar, ehuru endast obetydlig trafik torde vara att förvänta, ej böra ställa sig avvisande mot ifrågavarande önskemål, och får jag därför tillstyrka att en hållplats av enklaste typ försöksvis anordnas. Beträffande eventuellt uppförande av väntkur föreslås, att frågan därom måtte anstå till dess erfarenhet vunnits, huruvida trafikomfattningen motiverar anläggningens behållande eller icke.

Platsen föreslås erhålla namnet Västerstöde."

Styrelsen beslutade anordna hållplatsen med föreslaget namn.

Kilometertal

536,195

Signatur

Vtd

Kommun

Sundsvall

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Västerstöde hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mBWCUA