Lämna ändringsförslag

Näset

Banvaktsstuga, riven före 1998
Örebro C–Örebro S–Kumla–(Hallsberg)
307 Näset 1972. "Bilden tillhör Arkiv Digital (www.arkivdigital.se) och är en digitalfotograferad* bild. Arkiv Digital har flera miljoner liknande bebyggelsebilder från hela Sverige." Denna reklamtext är inlagd då det är ett krav från Arkiv Digital för att bilden ska få användas. *) Uppgiften om digitalfotografering torde vara oriktig. Foto: Okänd.

Finns med på häradsekonomiska kartan (1864-67).

Distriktschefen (I distriktet) i skrivelse 1937-07-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av mark och banvaktstuga å linjen Säbylund - Mosås.

Stationskarl Karl Bergling, vilken tjänstör vid Säbylund och sedan längre tid bebor banvaktstugan nr. 307 å linjen Säbylund-Mosås, har begärt att få köpa nämnda stuga jämte tillhörande markområde.

Stugan är uppförd år 1862 och tillbyggd 1919* så att den inrymmer en lägenhet om 2 rum och kök. Det inhägnade tomtområdet utgör c:a 1000 kvm, men måste vid försäljning minskas till c:a 800 kvm. Å tomten finnes även ett uthus, sammanbyggt med ladugård, vilken senare är i så dåligt stånd att den måste fullständigt ombyggas och samtidigt flyttas. Å huvudbyggnaden behöver taket omläggas, varjämte lägenheten erfordrar fullständig reparation, vilka arbeten beräknas komma att kosta minst 2.000:- kronor. Utfartsväg saknas och komma kostnaderna för erhållande rätt till sådan att uppgå till omkring 500:- kronor.

För mark och byggnader bjuder Bergling ett belopp av 2.500:- kronor. Med hänsyn till de stora kostnader, som inom kort tarvas för iståndsättande av byggnaderna, därest desamma skola behållas i statens järnvägars ägo, anser distriktschefen att anbudet bör antagas, ehuru det är väl lågt.

Distriktschefen får därför anhålla om bemyndigande att träffa avtal om områdets och byggnadernas försäljning i enlighet med här närslutet förslag till sådant avtal."

Kungl. Järnvägsstyrelsen i skrivelse till Konungen 1937-08-23 med begäran om godkännande av försäljningen:

Banvaktsstugan nr 307 Näset (I distriktet) är uppförd år 1862 av timmer och senare tillbyggd, så att den numera innehåller 2 rum och kök. Byggnaderna befinna sig delvis i bristfälligt skick: stugans tak behöver omläggas, och lägenheten tarvar fullständig reparation, varjämte den med uthuset sammanbyggda ladugården måste helt ombyggas, vilket allt kräver avsevärda kostnader. Utfartsväg saknas, och beräknas kostnaderna för erhållande av rätt till sådan uppgå till omkring 500 kronor. Köparen har sedan länge bebott stugan."

*) Stugan tillbyggdes med en byggnadsdel i vinkel åt vänster.

Kilometertal

212,440

Nummer

307
291

Socken

Mosjö

Kommun

Örebro

Län

Örebro

Byggd

1862

Ändringsförslag till objektet Näset

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 0HGish