Lämna ändringsförslag

Räktjärv

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1956
(Morjärv)–Karungi
Räcktjärv station 1910, med den ursprungliga stavningen av namnet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Räktjärv station den 15 juli 2008, den enda byggnaden som återstår år 2008. Foto: Mikael Lundberg.
Räktjärv station den 15 juli 2008, här låg bangården en gång men nu är det 2008 och det syns inga spår av järnvägen. Foto: Mikael Lundberg.
Räktjärv station - Räktjärvsänden den 15 juli 2008, sidobanan är lätt att följa.  Foto: Mikael Lundberg.
Räktjärvsänden på 1910-talet då hamnen, banan dit och byggnaden var nya. Foto: Okänd.
Räktjärvsänden den 15 juli 2008, här kommer banvallen fram till hamnen vid sjön Räktjärv. Foto: Mikael Lundberg.
Räktjärvsänden nästan 100 år senare, den 15 juli 2008. Foto: Mikael Lundberg.
Räktjärvsänden den 15 juli 2008. Sjön Räktjärv är egentligen en utvidgning av Kalixälven.  Foto: Mikael Lundberg.

1910 - 1977.

Militärmötesplats, anges så åtminstone 1936.

Från Räktjärv station gick ursprungligen en ca kilometerlång sidobana åt norr till Räktjärvsänden vid sjön Räktjärv. Vid Räktjärvsänden fanns hamn och en mindre expeditionsbyggnad med godsbod och väntrum. Ångbåtstrafik var anordnad mellan Räktjärvsänden och Överkalix i samtrafik med järnvägen under den isfria tiden av året. Trafiken upphörde efter ett fåtal år i och med att landsväg byggdes till Överkalix.

1928 flyttades godsmagasinet till Vitvattnet. Den ytterligt ringa trafiken föranledde att distriktschefen 1929 begärde att få riva rundspåret och från detta utgående stickspår.

Ur distriktschefens (V distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1935-07-19:

Stationshuset i Räktjärv har allt sedan 1926 varit obehövligt och lägenheten stått obebodd med undantag av köket, som tidvis varit uthyrt.

Byggnaden är uppförd år 1910 av timmer under tak av tegel enligt Aktk ritning nr 3115 samt innehåller förutom expeditionslokaler en lägenhet om 2 rum och kök. Byggnaden är i relativt gott stånd, men har under senare år icke påkostats nämnvärt underhåll och bör fördenskull snart renoveras, om densamma icke skall råka i förfall.

Tidigare har ifrågasatts att flytta stationshuset till inlandsbanan, men har denna fråga av lämplighetsskäl fått förfalla.

Tvenne anbud å köp av byggnaden för rivning och bortflyttning föreligger, varav högsta budet, kronor 2.500, tillstyrkes, och får jag anhålla om meddelande, huruvida något från styrelsens sida är att erinra mot en försäljning av stationshuset."

Järnvägsstyrelsen bemyndigade distriktschefen att sälja byggnaden. Det är inte känt om försäljningen kom till stånd eller om den tidigare föreslagna men förkastade tanken på en flyttning av byggnaden väcktes till liv igen.

Räktjärv förlorade sin kontakt med järnvägen genom en linjeomläggning 1986. Med början vid km 1225,3 drogs den nya linjen i en rakare och 1300 m kortare sträckning söder om den gamla.

Ett uthus ombyggt till fritidshus med namnskylt finns kvar 2008. Huset är enligt bangårdsritning 1948

Kilometertal

1227,341

Signatur

Rjv

Socken

Töre

Kommun

Kalix

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Räktjärv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KS8CSQ