Lämna ändringsförslag

Söderby

Banvaktsstuga, kvar 2016
(Märsta)–Uppsala C
187 Söderby fångad i 180 knutar den 20 juli 2010. Foto: Lars Granström.

Modell 1855, förlängd bakåt.

Kvar 2016-09-19 med nytillverkad nummerskylt.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1935-12-12:

”Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 187.

Avdelning nr. 45 av Järnvägsmännens Helnykterhetsförbund har begärt att få köpa banvaktstugan nr. 187 Söderby jämte tillhörande mark å linjen Knivsta – Bergsbrunna för användning till sommarhem.

Stugan som är uppförd år 1866 av timmer tillbyggdes år 1923 enligt Bantekniska byråns ritning litt. E nr. 3051 och inrymmer således numera 2 rum och kokvrå, ca 40 kvm fri golvyta. Å tomten, som beräknas utgöra knappt 1000 kvm., finnes även uthus med kostall, fristående källare och brunn ävensom en del fruktträd och bärbuskar. Stugan och uthuset är i gott stånd. Stugan är belägen högt över spårområdet, och bör gränsen för tomtområdet med hänsyn till event. behövlig avschaktning och bergränsning dragas rätt så nära stugans vägg, varigenom en rad bärbuskar komma utanför tomten. Väg saknas till stugan och måste köparen skaffa sig rätt till sådan, vilken blir rätt så lång. Stugan har intill sistlidna sommar varit bebodd av bevakande banvakt, men har vid dennes avgång, sträckbevakningen överflyttats å annan vakt, vadan stugan numera är obehövlig för banbevakningen. Någon hyresspekulant torde ej vara att förvänta, enär tillfälle till arbetsinkomst på orten är synnerligen ringa.

Köpeanbudet gällde ursprungligen å 1.500 kronor, men har ökats till 2.000 kronor. Även om detta senare pris är lågt, tvekar distriktschefen dock ej, att med hänsyn till stugans avskilda läge, frånvaron av väg och svårigheten att kunna uthyra stugan, ävensom till ändamålet med förvärvet, tillstyrka försäljning till nämnt pris.”

Försäljningen godkändes och köpeavtal upprättades med Järnvägsmännens Helnykterhetsförbunds andelsförening Viken u.p.a.

Kilometertal

56,32

Nummer

187
187

Socken

Danmark

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Byggd

1866

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Söderby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Eq9TZi