Lämna ändringsförslag

Sigtom

Banvaktsstuga, riven tidigast 1936
(Långsele)–Nyland

Stugan finns inte omnämnd i boken om banan "Mellan Härnösand och Sollefteå, Rolf Sten 1994".

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse 1936-02-10 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan 815 Sigtom å linjen Prästmon-Lökom.

Angivna banvaktsstuga har utgjort tjänstebostad för en icke sträckbevakande banvakt, som med utgången av januari i år avgått med pension. Ifrågavarande banvakt har nu gjort framställning om att få köpa banvaktsstugan med tomt för 1.200:- kronor.

I anledning härav har verkställts undersökning, dels huruvida banvaktsstugan är behövlig för banbevakningen eller något annat statens järnvägars ändamål, dels rörande den ekonomiska innebörden av en försäljning till erbjudet pris. Undersökningen har givit vid handen, att banvaktsstugan icke vidare är eller kan beräknas bliva erforderlig för något statens järnvägars ändamål. Vidare har konstaterats, att banvaktsstugan jämte uthus befinner sig i ett synnerligen mindervärdigt skick och kan därför vidare uthyrning icke ifrågakomma med mindre än att en genomgripande reparation av byggnaderna utföres. En sådan reparation, som i huvudsak kommer att bestå av omläggning av grunden för banvaktsstugan, utvändig diktning och panelning, omläggning av yttertaket samt fullständig reparation invändigt i kök och rum samt därjämte uthusets ombyggnad, beräknas dock draga en kostnad av minst 2.500:- kronor. Oaktat en sådan reparationsåtgärd torde en jämnare hyresinkomst hädanefter icke kunna påräknas, då i trakten finnes god tillgång på andra välbelägna smålägenheter. Merberörda banvaktsstuga är däremot mindre välbelägen och är bl.a. avståndet till närmaste hushållsbrunn icke mindre än 300 meter. Den hyresinkomst - 24:75 kronor per månad - som hittills erhållits, kan icke tillnärmelsevis påräknas vid stugans uthyrning till privat person, varför jag anser att en försäljning av banvaktsstugan med tomt vara mest ekonomiskt för statens järnvägar.

Något högre bud än det nu avgivna kan icke erhållas.

Banvaktsstugan inverkar icke på den fria sikten för plankorsningen, belägen strax väster om banvaktsstugan och behöver därför hänsyn härtill icke tagas vid bedömandets av försäljningens lämplighet. På grund av mellan plankorsningen och stugan belägen större bergskärning kan sikten icke förbättras för rimliga kostnader.

I anslutning till det anförda får jag föreslå försäljning av merberörda stuga med tomt till ett pris av 1.200:-kronor och hemställer om Kungl. Järnvägsstyrelsens medgivande till utväxling av köpeavtal i enlighet med bilagda förslag."

Det noteras också att stugan är omkring 40 år gammal, ett rum och kök om resp. 25 och 21 kvm samt att köparen måste vidkännas kostnader för anskaffande av utfartsväg.

Stugan såldes till f.d. banvakten J. Westin, Sigtom, Lökom med ca 1000 kvm mark för 1200 kr.

Banvakter

1893 - 1903
Olof Arvid Tilly, f. 1869-01-26 i Skön (Y), död 1943-07-10 i Frånö, Gudmundrå (Y).
Gift 1892 med Marta Amanda Abrahamsdotter, f. 1872-01-03 i Stöde (Y), död 1947-06-20 i Frånö 1:25, Gudmundrå (Y).
Inflyttad i december 1893 från Stöde (Y).
Utflyttad i oktober 1903 till Knäfta, Gudmundrå och därifrån 1908 som banmästare till Frånö, Gudmundrå.

Kilometertal

496,2

Nummer

815

Socken

Överlännäs

Kommun

Sollefteå

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Sigtom

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wgÄÄTv