Lämna ändringsförslag

Låktajokk

Banvaktsstuga, riven cirka 1938, se anm
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen

Läget på kartan nedan är mycket osäkert, då det enbart är inmätt med hjälp av kilometeruppgifterna som dels är oprecisa, dels kan vara felaktiga. Till vattendraget som gett stugan dess namn är det 700 meter, vilket kan tyckas mycket, men det var svårt med namngivningen vid malmbanan då det ofta saknades namngivna terrängformationer att använda sig av.

----------------------------

Ur distriktschefens (V distriktet) skrivelse i januari 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från skopreparatören Karl Åslund, Kiruna har inkommit en framställning om att för ett belopp av 1.350 kronor få inköpa banvaktstugan nr 541, Låktajokk, jämte uthus å linjen Kopparåsen-Vassijaure. Anbudsgivaren har förbundit sig att riva byggnaderna, därest försäljning kommer till stånd.

Sedan några år hava statens järnvägar intet behov av denna fastighet, och på grund av dess läge kan den ej heller nämnvärt utnyttjas som turistförläggning. Då högre anbudssumma för denna byggnad jämte uthus icke kan påräknas, och då tillfartsväg saknas, förordas, att anbudet antages.

Byggnaderna hava under de senaste åren icke underhållits, men äro de dock i gott skick. Stugan, uppförd enligt ritning litt E nr 1654, består av timmer och är utvändigt beklädd med stående panel, 1" bräder med läkt. Uthuset är uppfört av resvirke och utvändigt brädfodrat i likhet med stugorna. I uthusbyggnaden inrymt kostall är dock uppfört av timmer. Takbeläggningen å såväl stuga som uthus utgöres av eternit".

Marginalanteckning: "Enligt biö används stugan cirka 1 vecka per år. Det torde vara uteslutet att sälja densamma med tomt på grund av stugans ödsliga läge. Husgrunden fryser upp."

Bemyndigande att för rivning och bortflyttning sälja stugan erhölls omedelbart.

Kilometertal

1530,0

Nummer

541

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Låktajokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: l9öe0M