Lämna ändringsförslag

Maunojokk

Banvaktsstuga, riven cirka 1938, se anm
(Kiruna)–Vassijaure/Riksgränsen

Benämnd Bäckebo i försäljningsskrivelse, se nedan.

Beskrevs 1929 som svårt utsatt för uppfrysningar och att byggnaden tagit så allvarlig skada att en genomgripande ombyggnad var nödvändig. Så t.ex. hade grunden i kallmur svårt åverkats. "Vintertid har det hänt, att golvet i rummet frusit upp ända till 20 cm." Beslut togs om kostnadskrävande reparationer.

--------------------------

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev i december 1937 Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Från banarbetaren Olof Johansson, Kiruna har inkommit en framställning om att för ett belopp av 1.200 kronor få inköpa banvaktstugan nr 497, Bäckebo, jämte uthus å linjen Krokvik-Rautas. [En liknande framställning har inkommit från verkstadsarbetaren Olof Werner Frisk, Kiruna, att för ett belopp av 1.300 kronor få inköpa banvaktstugan nr 513, Klackfjäll, jämte uthus å linjen Stenbacken-Kajsepakte.] Båda hava förbundit sig att riva byggnaderna, därest försäljning kommer till stånd. De båda sökandenas framställningar, ställda till baningenjören i Kiruna, närläggas.

Sedan några år hava statens järnvägar intet behov av dessa fastigheter, och på grund av deras lägen kunna de ej heller nämnvärt utnyttjas som turistförläggningar. Då högre anbudssummor för dessa byggnader icke torde kunna påräknas, och då tillfartsvägar saknas, förordas, att anbuden antagas.

Byggnaderna hava under de senaste åren icke underhållits, men äro de dock i gott skick. Stugorna, uppförda enligt ritning litt E nr 1654, bestå av timmer och äro utvändigt beklädda med stående panel, 1" bräder med läkt. Uthusen äro uppförda av resvirke och utvändigt brädfodrade i likhet med stugorna. I uthusbyggnaderna inrymda kostallar äro dock uppförda av timmer. Takbeläggningen å såväl stugor som uthus utgöres av vanligt taktegel.

Bemyndigande att sälja stugan erhölls genast.

Möjligheten att namnet är korrekt men numret fel finns förstås, men då stugan 502 Bäckebo inte låg vid linjen Krokvik-Rautas, vilket däremot Maunojokk gjorde, så bör man våga tro att det var 497 Maunojokk som såldes.

.

Kilometertal

1431,4

Nummer

497

Socken

Jukkasjärvi

Kommun

Kiruna

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Maunojokk

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6iQXmX