Lämna ändringsförslag

Österbacken hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Kilafors)–(Söderhamn V)
Österbacken hållplats 1969. Betonggrunden som syns till vänster bakom namnskylten är av allt att döma från den hitförda stugan som tillbyggdes den stuga som redan låg här. Att grunden efter den ursprungliga stugan inte finns kvar kan bero på att den var uppförd av stenblock som var lättare att ta bort och kan ha använts på nytt någonstans. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
190 Österbacken den 30 maj 2011. Betonggrunden bör vara efter den hitförda f.d. banvaktsstugan som byggdes ihop med den gamla stugan. Betongfundamentet till höger bör vara trappan in till väntrummet. Mellan dessa båda betongkonstruktioner låg den ursprungliga stugan i rät vinkel mot banan. Dess grund av sten har avlägsnats. Foto: Jonny Goude.

Anordnad 1927 vid Österbackens banvaktsstuga.

1931 skrev distriktschefen följande till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"Vid Österbackens hållplats finnes f.n. ingen platsvakt, utan biljetter till resande säljas ombord på tåget av konduktörerna. Resandetrafiken har emellertid alltifrån hållplatsens tillkomst varit stor, vilket framgår av bilagda uppgift över försålda biljetter och uppbörd. Det har också visat sig att det tillämpade försäljningssystemet av biljetter medför olägenheter både för de resande och för tågbefälet, varför jag anser tiden inne att anställa platsvakt, som omhänderhar biljettförsäljningen och upprätthåller ordningen vid hållplatsen.

F.n. finnes vid hållplatsen en mindre öppen väntkur (2 x 4 m). Terrängen vid väntkuren och för övrigt vid hållplatsen försvårar och fördyrar en tillbyggnad av väntkuren. En ur flera synpunkter lämpligare lösning är, att tillbygga den i omedelbar närhet belägna banvaktstugan genom ditflyttning av en å annan plats obehövlig banvaktsstuga. Härigenom vinnes dels erforderligt utrymme för väntsal och biljettkur, dels 2 r.o.k. för banvakten i stället för 1 r.o.k. Den överflödiga väntkuren flyttas till annan hållplats, som nu är i avsaknad av dylik.

Huru denna tillbyggnad av banvaktsstugan är tänkt att utföra framgår av bilagda skisser, märkta /.../. Genom att förlägga den tillkomna banvaktsstugan vinkelrätt mot den gamla erhålles god utsikt åt tågen från väntsalen, vilket är av betydelse på grund av avståndet från väntsalen till plattformen. Om tillbyggnaden såsom den är anordnad enligt skissen genom sin längd anses menligt inverka på exteriören, kan den förkortas genom att den tillkomna banvaktsstugan lägges direkt an mot den gamla och biljettkur, passage och vindfång byggas in i rummet. Rummet blir ändock tillräckligt stort. Uthuset är avsett att flyttas."

Uppgiften över försålda biljetter och uppbörd visade att i genomsnitt såldes 1355 biljetter till ett värde av 1475 kr per månad.

Ett par olika förslag framfördes, men det som vann järnvägsstyrelsens gillande gick ut på att banvaktsstugan, som låg i rät vinkel mot banan skulle byggas till åt vänster med en huskropp (f.d banvaktsstuga som flyttats hit) parallell med banan. I den gamla delen av den sålunda uppkomna vinkelbyggnaden skulle rummet närmast järnvägen ändras till väntrum och de två rummen i den nytillkomna delen bli banvaktens utökade bostad. Ett litet krypin med en biljettlucka ut mot väntrummet var "expeditionen".

Kilometertal

316,39

Signatur

Öen

Socken

Bergvik

Kommun

Söderhamn

Län

Gävleborg

Ändringsförslag till objektet Österbacken hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nVWXYÅ