Lämna ändringsförslag

Rålund hp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven cirka 1955
(Jörn)–Arvidsjaur

1932 -1960.

Tillkom efter önskemål från ortsbor. Ur distriktsförvaltningens (V distr.) i juni 1932 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Jägmästaren E. A:son Beijer, Arvidsjaur, har med instämmande av 83 personer, varav flertalet dock äro minderåriga, i skrivelse den 21/4 1932 begärt anordnande av hållplats vid Rålund, sektion 59+670, beläget å bandelen Jörn-Arvidsjaur mellan trafikplatserna Aborrträsk och Bränntjärn, c:a 4,2 km från den förra och 3,4 km från den senare.

De personer, som instämt i framställningen, hava nu mellan 3 och 4 km till sin närmaste trafikplats, Bränntjärn, men skulle få en vägsträcka av endast högst 1 km till den begärda hållplatsen.

Med anledning härav samt förekomsten av stark bilkonkurrens å den med järnvägen jämlöpande landsvägen tillstyrkes bifall till sökandens framställning, oaktat någon större trafik icke torde kunna förväntas å platsen.

Anordningarna för hållplatsen, som ej skulle bemannas, kunde vara av enklare slag och bestå av endast en kortare plattform och en mindre väntkur. Kostnaderna härför beräknads uppgå till 1200 kr.

Mot det av sökanden angivna läget för den nya hållplatsen är intet att erinra. Den väg, som å platsen korsar järnvägen, är en av staten anlagd och underhållen ägoväg, som leder från landsvägen Jörn-Arvidsjaur till Laxbäckens kolonatområde.

Vid den ifrågasatta hållplatsen avses skola expedieras endast resande och resgods."

Koordinaterna är något ungefärliga.

Kilometertal

59,670

Signatur

Rål

Socken

Arvidsjaur

Kommun

Arvidsjaur

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Rålund hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SBRRvi