Lämna ändringsförslag

Skorvbäcken

Banvaktsstuga, riven 1930-talet
(Hällnäs)–Bastuträsk

Källare finns kvar, noterat i augusti 2012.

-----------------------------------

Det är rimligen denna stuga som avses i följande ärende (Bantekniska byrån 1086/1936). Eller har det funnits två stugor här?

Ban- och byggnadsarbetaren J. Hugo Lundström i Åsträsk anhåller i oktober 1936 hos chefen för V distriktet att för 250 kr få köpa "hus No 9 jämte tillhörande uthus vid Skorvbäckens vattentorn ... Om anbudet antages komma byggnaderna att avflyttas från Statens järnvägars område". Tjänsteanteckning att "framställningen avser köp av den s.k. pumparebostaden ..."

Distriktschefen (V distriktet) skriver 1936-10-27 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. Skorvbäcken, försäljning av pumparebostaden.

Med närläggande av hit inkomna handlingar angående försäljning av pumparebostaden jämte uthus vid Skorvbäcken får jag härmed anhålla om besked, huruvida från militär synpunkt hinder må anses förefinnas att för rivning och bortflyttning försälja ovannämnda två byggnader. Upplysningsvis får jag nämna, att Skorvbäckens vattentorn är beläget c:a 2,5 km söder om Åsträsk station, där bostad i fall av behov kan beredas för pumparen.

Beträffande byggnadernas beskaffenhet meddelas följande:

Stugan är byggd år 1890 av timmer, och framgår utseendet av uppmätningsritning V Ba nr. 924. Utvändigt är den panelad med bräder och läkt; taket är täckt med tegel. Byggnaden är i dåligt stånd, varför en grundlig reparation är erforderlig.

Uthuset är uppfört med stomme av sparrar, undantagandes kostallet, som är av timmer. Utvändig panel samt taktäckning är i likhet med stugan. Huset är starkt angripet av röta, varför det har ringa värde.

Stugan, som inrymmer en lägenhet om 1 rum och kök, bebos för närvarande av en ban- och byggnadsarbetare. Hyran är av styrelsen fastställd till 17:50 kronor per månad, men är densamma nedsatt till 12.00 kronor per månad med hänsyn till det eftersatta underhållet av lägenheten.

Pumparestugan kan ej försäljas kvarstående å sin nuvarande plats genom avtagning av särskilt område, då stugan ifråga är belägen alltför nära banan"

Styrelsen skickar skrivelsen vidare till Militärbyrån och skriver:
"Vattengivningsanordningen i Skorvbäcken är jämlikt k.br. den 12 februari 1909 erforderlig under militärtidtabell. Därest genom Dc försörg under militärtidtabellens tillämpning bostad för pumparen kan anordnas så nära vattengivningsanordningen, att dennas betjänande icke äventyras, har jag inget att erinra mor ifrågavarande byggnaders bortflyttning."

Med beskedet att militärbyrån biträder förslaget och att för den händelse pumpstationen skulle behöva tagas i bruk, placeras en pumpare i Åsträsk. Pumparen tilldelas en dressin, som han får använda för färd till och från pumpstationen samt att anbudsgivaren höjt sitt anbud till 275 kronor medger Järnvägsstyrelsen försäljningen.

Kilometertal

945,1-2

Nummer

213

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Skorvbäcken

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: PZQ0ät