Lämna ändringsförslag

Arlöv

Banvaktsstuga, riven tidigast 1937, se nedan
(Eslöv)–Örtofta–Lund–Arlöv–(Malmö)

Ur skrivelse 1937-05-24 från distriktschefen (III distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Utmed Västkustbanans tågväg i Arlöv finnas boställshus nr 9 B samt banvaktstugan nr 340 jämte tillhörande uthusbyggnader. Byggnaderna äro belägna på ömse sidor om den starkt trafikerade vägövergången Lommavägen.

Boställshuset är övertaget av Statens järnvägar år 1896 vid förvärvandet av Malmö-Billesholms järnväg och torde av denna järnväg hava inlösts i samband med markförvärv för järnvägens inledande till Arlöv station.

Banvaktstugan är uppförd år 1874.

Statens järnvägars årsinkomster för byggnaderna utgöra:
för boställshuset, 4 lägenheter, 1245:- kronor,
för banvaktstugan 288:- kronor
eller sammanlagt 1533 kronor per år.

Lägenheterna äro synnerligen otidsenliga och ej lämpade att modernisera, varför kostnaderna för deras iordningställande bliva höga. De äro olämpliga att vidare användas till bostäder i sitt nuvarande skick. Efter byggnadernas borttagande kommer sikten vid övergången att avsevärt förbättras.

Distriktschefen anhåller därför om Kungl. Styrelsens medgivande till rivning av ifrågavarande hus."

Bemyndigande att låta riva bostadshuset och banvaktsstugan med tillhörande uthus lämnades omedelbart.

Kilometertal

612,42

Nummer

340

Socken

Burlöv

Kommun

Burlöv

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Arlöv

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Quös84