Lämna ändringsförslag

Skeldoive

Banvaktsstuga, riven 1950
(Boden)–Gällivare

Benämnd Skeldeåive i samband med försäljningen 1936.

Koordinaterna avser en byggnad som enligt den ekonomiska kartan 1974 finns kvar på banvaktsstugetomten. Kan det ha varit ett uthus?

Ur försäljningshandlingarna 1936:

"Bostadshusets utvändiga dimensioner äro 9,6 x 6,6 = längd x bredd, uppfört år 1894 och innehåller en lägenhet om ett rum och kök.
Grund och sockel av granit md matkällare i grunden.
Väggstomme av timmer och utvändig stående panel och läkt.
Taktäckning av bräder, papp, läkt och tegel.
Uppvärmningsanordningar: kakelugn.
Vattenledning från kallkälla ävenså avlopp finnes indraget.
Uthusets utvändiga dimensioner äro 7,6 x 4,3 m = längd x bredd, uppfört år 1894 och innehåller ladugård, höbod, vedbod, visthusbod och ett mindre fristående avträde.
Till banvaktsstugan hör ett område om cirka 17400 kvm."

Inga anbud inkom. Senare under året meddelade emellertid distriktschefen (V distriktet) Kungl. Järnvägsstyrelsen att
Anbud hava hit inkommit å köp av banvaktsstugorna n:r 432-433 å linjen Nattavara-Kilvo och n:r 434 å linjen Kilvo-Nuortikon för rivning och bortflyttning, och får jag, ehuru anbuden, uppgående till 600 resp. 400 kronor, kunna anses vara väl låga, föreslå, att försäljning får ske till angivna pris.

Båda stugorna äro obehövliga för statens järnvägar. Den förstnämnda har ... stått outhyrd i något tiotal år och den sistnämnda fr.o.m. den 1 juli 1934, då sträckvakten avgick med pension och ny bevakningsindelning genomfördes. ... Stugan 434, som är uppförd år 1894 enl. ritning Bbr litt E nr 1082, befinner sig i bättre skick. Båda måste dock till nästkommande år genomgå vissa yttre reparationer för att icke förfalla.

Med hänsyn till stugornas läge å ödemarkssträcka utan vägförbindelse anses försäljning med tomt och stugornas kvarblivande å platsen icke böra ske, även om ett något högre pris därvid kunde påräknas. Statens järnvägar torde nämligen i sådant fall icke kunna undgå vissa besvärligheter, såsom krav på arbete och vid sjukdomsfall biträde vid anskaffande av läkare m.m. Av här anförda skäl tillstyrkes att de båda stugorna jämte uthus må för rivning och bortforsling få försäljas till här ovan angivna pris.

Distriktschefen erhöll omedelbart styrelsens godkännande och bemyndigande. Det förefaller märkligt att rivn ingen därefter skulle dröja i 14 år. Kanske är uppgiften om rivningsår felaktig?

Kilometertal

1276,016

Nummer

434

Socken

Gällivare

Kommun

Gällivare

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Skeldoive

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GjÄ3Sb