Lämna ändringsförslag

Stadskölen

Banvaktsstuga, riven 1937, se anm.
(Boden)–Gällivare

Dubbelstuga. På banprofilen kallas platsen Stadstjälen, på ekonomiska kartan är området betecknat Stasskölen och ett närliggande hus Költorpet.

Ur försäljningshandlingar 1936:
"Stugan har stått outhyrd sedan 1933 och äro byggnaderna nu i stort behov av reparation. Vattnet i brunnen är mycket dåligt, men kan gott vatten erhållas från en i närheten befintlig kallkälla. Anordnande av vattenledning från kallkällan jämte byggnadernas iståndsättande beräknas draga en kostnad av c:a 8.000 kronor.

Fastställd hyra för lägenheten om 2 r.o.k. utgör 297 kr pr år, för lägenheten om 1 r.o.k. utgör 132 kr pr år och för ladugården 12 kr pr år.

Det av Axel Johansson, Ljuså, lämnade anbudet å kronor 1500 tillstyrkes med hänsyn till det skick, vari fastigheten befinner sig. Dock skulle först Domänverket tillfrågas och ges företräde om verket ville förvärva stugan.

Johansson har i skrivelse den 24 februari begärt att, därest köpet kommer till stånd, få korsa statens järnvägar med en ägoväg (utfartsväg) ungefär mitt för stugan, och tillstyrkes denna ansökan.
(Ur skrivelse 1936-03-27 från distriktschefen (V distriktet till Kungl. Järnvägsstyrelsen)

Till skrivelsen var fogad en bilaga med beskrivning av stugan:

"Bostadshusets utvändiga dimensioner äro 11,60 x 7,70 = längd x bredd, uppfört år 1888 och innehåller en lägenhet om två rum och kök samt ett enkelkök.
Grund och sockel av granit.
Väggstomme av timmer och utvändig stående panel och läkt.
Taktäckning av bräder, papp, läkt och tegel.
Uppvärmningsanordningar: kakelugnar.
Uthusets utvändiga dimensioner äro 14,90 x 4,30 m = längd x bredd, uppfört år 1892 och innehåller tvenne ladugårdar, höbodar, vedbodar, visthusbodar och avträden. Brunn finnes likaså fristående källare av betong med jordfyllning.
Till banvaktsstugan hör ett område av cirka 17600 kvm."

I Bantekniska byråns arkiv finns ett ärende (330/1936) som avser försäljning till Domänstyrelsen av ett markområde vid km 1167,650 - 1167,950. Området innefattar platsen för stugan. I ärendet antecknas i ett lantmäteridokument från 1966 att byggnaderna rivits "för ca 15 år sedan". På den ekonomiska kartan (flygfotograferad 1944, kartläggning slutförd 1950) kan man iaktta den f.d. stugtomten med tydliga spår av odlingar och/eller bebyggelse. Det är inte känt varifrån uppgiften om rivning 1937 härstammar. Kan den stämma?

Banvakter

1909 - 1935
Emil August Johansson "Smålands-Johansson", f. 1874-04-12 i Högsby (H), död 1937-10-27 i Ljuså (BD).
Gift med Maria Amanda Ekman, f. 1873 i Överluleå (BD), död 1957 i Svartbjörnsbyn, Överluleå (BD)..

1913 - 1918
Olof Wilhelm Almqvist, f. 1890-04-06.

1913 - 1925
Erik Anton Ekman, f. 1878-07-15 i Överluleå (BD), död 1946-03-08 i Ljuså, Överluleå (BD).
Gift 2) med Katarina Helena Ekman, f. 1879 i Överluleå (BD), död 1929 i Ljuså, Överluleå (BD).

Kilometertal

1167,8

Nummer

387-388

Socken

Edefors

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Stadskölen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: FsAJul