Lämna ändringsförslag

Hökmora

Banvaktsstuga, riven cirka 1999
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
244 Hökmora, banvaktsstugan syns nere i vänstra hörnet. Hökmora järnvägsstation låg ett par hundra meter åt vänster (mot Krylbo). Att döma av bilarna är bilden tagen tidigast på 1950-talet. Vykortsbild från Lars Östlund. Foto: Okänd.

Rivning rapporterad i april 1999.

--------------------------------

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse 1936-07-04 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr. 244 vid Hökmora.

I banvaktstugan nr. 244 vid Hökmora boende banarbetaren Albert Pettersson har begärt att för ett belopp av 4.200 kronor få förvärva stugan med tillhörande markområde.

Stugan är uppförs av sten enligt den mindre av de å linjen Krylbo - Frövi vanliga modellerna samt innehåller 1 rum och kök med 39 kvm fri golvyta. Den har sedan längre tid varit obehövlig för banbevakningen. Efter att en tid hava stått obebodd, förhyrde banarbetare Pettersson den i början av år 1932 mot en årshyra av 180 kronor och utan inre underhållsskyldighet för statens järnvägar. Fastställda årshyran utgör eljest 246 kronor, vari ingår 12 kronor för ladugård. Tomten, varå finnes 7 st. fruktträd och 300 kvadratmeter land samt brunn, beräknas utgöra c:a 1780 kvadratmeter. Byggnaderna äro normalt underhållna, men är stugan kall och i behov av isolering mot kyla.

För 4 år sedan var det fråga om stugans försäljning, men ansåg distriktschefen då, att frågan till vidare fick anstå. Dels var anbudet lägre än vad som nu bjudes och dels har nuvarande överinspektören för bantjänsten i en den 12 apriö daterad P.M. ang.försäljning av banvaktstugor* avstyrkt stugans försäljning, enär vid trafikökning behov av stugan kunde uppstå och marken erfordras för bangårdens utvidgning**. Stugan har emellertid under tiden sedan dess icke varit behövlig för något statens järnvägars behov och kan det enligt distriktschefens mening ej heller förväntas, att så framdeles skall bliva fallet. Även därest antalet spår å platsen skulle behöva ökas, synes detta kunna ske utan att området vid stugan behöver tagas i anspråk härför.

I anslutning till vad ovan framhållits, får distriktschefen anhålla om bemyndigande att träffa avtal om försäljning av banvaktstugan nr. 244 med tillhörande markområde och uthus i enlighet med närslutna förslag till sådant avtal."

Marginalanteckningar:
* Bbr 792/27
** Marken torde ej erfordras för framtida bangårdsutvidgning. Örebro 11/9 36 NN

Bemyndigande att försälja stugan lämnades och stugan såldes till Albert Pettersson för 4200 kr.

Kilometertal

171,513

Nummer

244
244

Socken

Karbenning

Kommun

Norberg

Län

Västmanland

Såld

1936

Ändringsförslag till objektet Hökmora

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: NnYC0Z