Lämna ändringsförslag

Mansjön

Banvaktsstuga, kvar 2017
(Ånge)–Moradal–Bräcke–Ragunda
437 Mansjön den 26 augusti 2007, svåråtkomlig. Foto: David Larsson.
437 Mansjön den 17 oktober 2013. Stugan har genom siktröjning kommit fram till beskådande efter att tidigare varit så gott som osynlig från järnvägen. Foto: Björn Heikman.
437 Mansjön den 17 oktober 2013. Ett utsnitt ur föregående bild som tydligare visar stugans eländiga tillstånd. Foto: Björn Heikman.
437 Mansjön den 6 november 2013. Foto: Björn Heikman.

Namnet ibland stavat Mannsjön, bland annat i försäljningshandlingar 1939.

1872 års modell, höger, namnskylt kvar 2007.

Till Kungl. Järnvägsstyrelsen skriver distriktschefen (IV distriktet) den 22 november 1937:

" Från banarbetaren Axel Andersson, Ragunda, har inkommit å 1.100 kronor lydande anbud å banvaktsstugan 437 Mannsjön å linjen Håsjö-Ragunda jämte tillhörande markområde. Ifrågavarande banvaktsstuga erfordras numera icke för statens järnvägars ändamål. Å tomten finnas uthus och brunn. Källare är anordnad i grunden under stugan. Underhållet av stugan är mycket eftersatt, varjämte grunden är utsatt för stark tjälskjutning, varför det skulle draga betydande kostnad att åter sätta stugan i fullgott skick. Stugan har ett synnerligen ensligt läge. Högre anbud än det nu föreliggande synes på grund härav icke kunna påräknas. Jag anser mig därför kunna tillstyrka försäljning till det erbjudna priset och hemställer om bemyndigande att träffa avtal härom i enlighet med bifogade förslag.

En marginalanteckning upplyser om att stugan är uppförd 1883 av timmer, 1 rum och kök, 18 resp. 17 kvm och att den är uthyrd till anbudsgivaren.

Av köpeavtalet framgår att tomten var på omkring 1600 kvadratmeter

Distriktschefen fick det begärda bemyndigandet utan dröjsmål varpå Kungl. Maj:t godkände köpet i februari 1939.

--------------------------------

En tidigare (2007-05-09) inlagd uppgift om att stugan var riven har visat sig vara felaktig. Byggnaden stod kvar 2007-08-26 i ett stadium av "självrivning". Kan någon lämna en aktuell rapport?

En uppgiftslämnare (BS) skriver i april 2010: "Banvaktsstugan Mansjön finns kvar och stugan kan man gå in i utan att riskera livet, medan ladugården/uthuset är i, som tidigare nämnts i "självrivningstillstånd". Stugan är svårtillgänlig från vägen Ragunda - Bräcke och stigen ner till Mansjön p g a att en tidigare befintlig damm över Singsån revs i samband med att flottningen upphörde i ån och dessutom en mycket tät slyvegetation."

Ännu i oktober 2013 finns stugan kvar. Den har genom siktröjning kommit fram i ljuset i all sin skröplighet. Stugan låg kvar även den 8 juni 2017.

Kilometertal

591,341

Nummer

437
445

Socken

Ragunda

Kommun

Ragunda

Län

Jämtland

Byggd

1883

Såld

1939

Ändringsförslag till objektet Mansjön

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: OFtjUX