Lämna ändringsförslag

Mölleryd

Banvaktsstuga, riven
Alvesta–Vislanda–Älmhult

Modell 1872.

Distriktschefen (III distriktet) skriver 1936-03-05 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktstugan nr 241 Mölleryd med tomt å linjen Eneryda-Liatorp.

Från banarbetaren K.H. Sträng i Liatorp har hit inkommit anbud å inköp av rubricerade banvaktstuga med tillhörande uthus jämte tomtområde om 1084 kvm till ett pris av 3500 kronor. Fastighetens läge angives med röda begränsningslinjer å bifogade ritning.

Stugan, som jämte tomten icke är eller beräknas för framtiden bliva behövlig för något Statens järnvägars ändamål, är uppförd år 1874 av liggande timmer, innehåller 1 r.o.k. samt befinner sig i gott skick. Stugan är f.n. outhyrd och på grund av dess avsides belägenhet är den svår att hyra ut. Det av Järnvägsstyrelsen fastställda hyresbeloppet är 225 kronor per år.

Övriga byggnader å tomten utgöras av uthus av trä, inrymmande bl.a. kostall och vedbod samt fristående tvättstuga och källare, vilka samtliga byggnader med undantag av källaren befinna sig i mycket dåligt skick.

Fastigheten är belägen intill enskild väg, till vilken utfart för fastigheten kan erhållas.

Med hänvisning till ovan anförda och då det av banarbetaren Sträng erbjudna priset för fastigheten anses antagbart för Statens järnvägar, tillstyrkes försäljningen. Förslag till köpeavtal närslutes härjämte,

Av riksdagen år 1928 medgavs försäljning av 12 st. inom distriktet befintliga obehövliga banvaktstugor med tillhörande markområden /enl. K. Maj:ts prop. nr 74/1928/. 10 av dessa stugor äro tidigare försålda."

Ett par veckor senare tillskriver distriktschefen emellertid Järnvägsstyrelsen på nytt och meddelar att Sträng "icke är i stånd att skaffa erforderliga medel för köpets fullgörande och därför önskar återtaga sitt anbud".

Distriktschefen återkommer med en ny skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen 1937-03-01:

Banvaktsstugan 241 Mölleryd å linjen Eneryda-Liatorp, vilken är outhyrd och till vilken hyresgäst ej kunnat anskaffas, är hindrande för sikten vid enskilda genomfartsvägen därstädes. Det är därför önskvärt att få borttaga densamma. Stugan är av 1872 års modell och erfordras ej längre för statens järnvägar. Anbud om 450 kronor har erhållits för rätt att riva och borttaga stugan med uthus.

Distriktschefen får i anledning härav anhålla att få försälja denna stuga på ovan angivna villkor.

Bemyndigande erhölls omedelbart att försälja stugan "på för statens järnvägar fördelaktigaste sätt".

Tjänsteanteckning: Biö meddelar att stugan är i gott stånd. Kan ej lämpligen försäljas med tomt, enär den skymmer sikten vid intilliggande vägkorsning. Vägen, som korsar, är ej allmänneligen befaren, men är rätt starkt trafikerad, varför rödjning verkställts för siktens förbättring.

Stugan med tillhörande uthus såldes till direktören A. Carlberg, Stockholm som lät riva och flytta bort stugan, men överlät i sin tur köpet av uthuset på banarbetaren K.G. Burman, Liatorp som övertog skyldigheten att flytta bort byggnaden. Emellertid önskade Burman förvärva banvaktsstugetomten med källare och brunn och erbjöd sig betala 100 kr den med skyldighet att flytta uthus och källare till den del av tomten där de inte skymde sikten. Burman avsåg att förvärva ett stycke mark även från grannfastigheten och för egen räkning uppföra ett bostadshus.

Burman fick köpa tomten för 100 kr och tydligen gick planerna att köpa till ytterligare mark och bygga sig ett bostadshus i verkställighet. På den förstorade banvaktsstugetomten ligger numera ett hus på behörigt avstånd från järnvägen.

Banvakter

1874 - 1913
Johannes Jonsson, f. 1851-09-04 i Virestad.
Gift med Christina Davidsdotter, f. 1846 i Agunnaryd (G).
Inflyttad 1874 från Sjöaryd Norregård i Virestad, där han var dräng.
Utflyttad i oktober 1913 (pensionerad) till huset Frihemmet under Eneryda Mellangård i Virestad.
Johannes Jonsson bodde alltså i samma stuga hela sitt banvaktsliv. I den stuga där han började som banvakt där avslutade han också sin "karriär". Det var mycket ovanligt att så skedde och bör betyda att både stugan och trakten var av bästa slag.

1914 - 1925
Adolf Rickard Ljung, f. 1876-02-06 i Fullösa (R).
Gift med Elin Maria Larsson, f. 1875-11-09 i Avesta.
Inflyttad i november 1914 från banvaktsstugan Spånghult.
Utflyttad i mars 1925 till Källs Nöbbelöv (M).

1926 - 1935
Anders Andersson, f. 1874-03-26 i Ås (N), död 1955-06-20 i Växjö.
Gift 1) 1896 med Selma Berggren, f. 1870 i Horred (N), död här 1928.
Gift 2) 1932 med Nanny Julia Johansson, f. 1890 i Linneryd (G), död 1970 i Växjö.
Inflyttad i oktober 1926 från banvaktsstugan Hörda södra.
Utflyttad i november 1935 till Aringsås (G).

Kilometertal

464,67

Nummer

241

Socken

Virestad

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Mölleryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: kPKM0H