Lämna ändringsförslag

Gullarp

Banvaktsstuga, riven före 1995
(Älmhult)–Hästveda–Hässleholm

Banvaktsstuga modell 1855.

Tomt med stenmur kvar 2006.

Koordinaterna något ungefärliga.

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse i juni 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av banvaktsstugan nr 269 Gullarp med tomt vid linjen Osby - Hästveda.

Av tomten till rubricerade stuga är, sedan för framtida dubbelspårsanläggning erforderligt område undantagits, cirka 1840 kvm jämte åbyggnaderna icke vidare erforderliga för något statens järnvägars ändamål.

Från hyresgästen i stugan, diversearbetaren Tage Månsson, föreligger nu anbud å inköp av berörda obehövliga del av fastigheten till ett pris av 1.700 kronor.

Stugan är uppförd år 1862 av timmer under tegeltak samt inrymmer ett rum och kök med en sammanlagd golvyta av 27 kvm. Källare finnes under del av stugan. Stugan saknar ledningar för elektrisk belysning samt vatten och avlopp. Övriga åbyggnader utgöras av ett uthus, uppfört år 1903 och inrymmande bl.a. ladugård, samt en tvättstuga, uppförd år 1925. Samtliga byggnader hava under senare åren icke påkostats något nämnvärt underhåll, varför desamma nu äro i behov av grundlig reparation.

Fastigheten saknar utfartsväg, men anbudsgivaren har uppgivit, att han själv kan ordna med sådan väg,

Fastigheten är åsatt ett taxeringsvärde av 2.000 kronor, byggnadsvärde. Årliga hyresavgiften utgör f.n. 216 kronor, men har med hänsyn till ortens hyrespris och bostadens beskaffenhet bestämts till 162 kronor från och med den 1 nästkommande oktober.

Ehuru det av Månsson erbjudna priset för fastigheten är något lågt, tillstyrkes försäljningen, enär det anses, att Statens järnvägar böra undgå nu erforderligt kapitalutlägg för reparation av byggnaderna å fastigheten. Samtidigt översändes förslag till köpeavtal, vilket Månsson godtagit."

Husets läge mycket nära järnvägen och osäkerhet om det skulle behöva flyttas vid dubbelspårbygget medförde att försäljningen, åtminstone i detta skede, inte kom till stånd. Hur det slutgiltigt löstes är inte känt.

Kilometertal

507,372

Nummer

269

Socken

Osby

Kommun

Osby

Län

Skåne
Kristianstad

Ändringsförslag till objektet Gullarp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 1qeUrå