Lämna ändringsförslag

Kovallberget hp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Lycksele)–(Storuman)

1932 - 1967.

Byamännen i Grundfors och Kovallberget ansökte i juni 1931 om att en hållplats måtte anordnas där den under brytning varande utfartsvägen från byarna skar banan Hällnäs- Storuman.

Distriktschefen (V distriktet) yttrade sig till Kungl. Järnvägsstyrelsen:
"En eventuell hållplats bör lämpligen förläggas till sektion 130+210 omedelbart invid nuvarande vägkorsningen med utfartsvägen för Grundfors by vid Umeälven till landsvägen Lycksele-Storuman.

Då enligt av baningenjören inhämtade upplysningar befolkningen i Grundfor by och i orter söder om älven, som använder nämnda väg som utfart till järnvägen, kan uppskattas till minst 150 personer och då kostnaderna för en hållplatsanläggning av enklare slag äro järmförelsevis ringa, anser jag mig böra tillstyrka bifall till sökandenas framställning.

Såsom namn på platsen får jag föreslå Kovallberget efter det närbelägna berget med detta namn eller eventuellt Joven efter den kronopark, å vilken hållplatsen föreslagits."

Kungl. Järnvägsstyrelsen delade distriktschefens uppfattning och beslöt att hållplatsen skulle anordnas. Kostnaden ca 600 kr skulle tas från anslaget för anläggning av statsbanan Hällnäs-Storuman. Öppnandet fick dock anstå till 1932 då tidtabellen kunde anpassas till det förhållandet att ytterligare två hållplatser och en lastplats öppnats under den innevarande tidtabellsperioden.

Koordinaterna är något ungefärliga.

Kilometertal

130,204

Signatur

Kov

Socken

Stensele

Kommun

Storuman

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Kovallberget hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BårRXl