Ännu en banvakt fallen på sin post

Bo Mainell har hittat följande handling i Riksarkivet. Den berättar om det tragiska ödet för en av alltför många banvakter som fick offra livet i tjänsten.

1876 den 26 Augusti

Till Kongl. Majts Befattningshafvande öfver Gefleborgs Län!

Härmed får jag wördsamt rapportera det Banvakten Petter Andersson i går afton kl. 1/2. 9. blifvit af uppgående lokaltåget ihjelkörd vid Yttermyra grindar.

Bemälde Andersson, hvilken i egenskap af grindwakt, i afwaktan på tågen hade sin wistelse uti den bredvid grindarna befintliga waktkuren, skulle enligt sin instruktion begifwa sig på motsatta sidan af banan, för att signalera klart, men hade sannolikt dröjt för länge uti waktkuren, enär han hastade ut för att springa öfver banan i och med detsamma tåget kom, hvilket han dock icke medhann utan lokomotivbufferten har troligen under tågets framfart ikullstött honom och han sedermera iföljd deraf släpats ett stycke framåt banan. Lokomotivföraren som anade då ej Banvakten widare varde synlig att någon olycka med honom inträffat, stoppade genast tåget, derefter denne och öfriga tågpersonalen, bland hvilka Maskiningeniören Lilliehöök befunnit sig, gjorde undersökning och funno Petter Andersson liggande sårad och död på banan.

Bönderna Lars Ersson, Erik Ersson och Anders Ersson i Yttermyra hade wid det tåget stannat, i tanka att någonting inträffat, hastat fram och erhöllo då kunskap om den skedda olyckshändelssen.

Petter Anderssons sexårige son hade warit med fadren inne i waktkuren då denne skyndade ut derifrån när tåget ankom.

Wid anställd yttre besigtning å Petter Anderssons döda kropp befanns å båda tinningarne samt kindbenen äfvensom å händerne och armarne åtskillige sår och skrapsår.

Då Petter Andersson på sätt som här ofvan beskrifvits genom ren olyckshändelse ljutit döden och sålunda ingen dertill varit wållande anser jag icke någon medikolegal besigtning och obduktion wara af behofvet påkallad.

Ofwansjö den 25 Augusti 1876.
Alfred Gullberg

Tillägg:
Den omkomne banvakten Petter Andersson var född 1822-08-26 i Sunne, Värmland. Han var gift med Kajsa Nilsdotter, f. 1825-04-17 i Kil, Värmland, död 1915-10-02 i Gävle.
Sonen som var med vid olyckstillfället var Per Adolf, f. 1869-07-13.